Projekt svobodného státu LIBERLAND chystá letos první volby. Hledat nové území neplánuje.

Svobodný stát LIBERLAND, který se nadále pokouší etablovat svou existenci na „území nikoho“, jež se rozkládá na pomezí mezi Srbskem a Chorvatskem, plánuje v letošním roce uspořádat první volby. Na nárokovaném teritoriu svého státu už také staví budovu radnice. Více se dočtete v rozhovoru s prezidentem LIBERLANDU, Vítem Jedličkou.


Rozhovor magazínu FREEDOM REPORTER / SVOBODNÝ ZPRAVODAJ s prezidentem Liberlandu Vítem Jedličkou:

FREEDOM REPORTER / SVOBODNÝ ZPRAVODAJ: Jaký je aktuální stav projektu LIBERLAND z hlediska jeho cílů? Podařilo se již inkriminované území nárokované LIBERLANDEM na pomezí Srbska a Chorvatska etablovat jako území, na kterém občané LIBERLANDU mohou standardně žít či podnikat nebo se tam alespoň svobodně pohybovat bez ingerence jiných států?

LIBERLAND: Stavíme radnici na území, máme tam kolem 10 obyvatel a stále přijíždějí noví. Osadníci získali několik nemovitostí bezprostředně za hranicí Liberlandu, z nichž nejdůležitějším se momentálně jeví Liberbase. Tuto používají jako základnu pro práce na území Liberlandu. Co je nejdůležitější: situace s policií a lesníky se, zdá se, uklidňuje v tom smyslu, že ač stále Liberland navštěvují, dopad jejich činnosti nás již neblokuje při stavbě a dalším rozvoji. A to dokonce i na hlavním území Liberlandu, nejen na ostrově uprostřed Dunaje.

Pokud jde o aktuální cíle. Chceme postavit první vesnice-osady na území Liberlandu a učinit je samostatnými. Dále plánujeme osadit Liberland stovkou stálých osadníků, zavést základní služby, uspokojit potřeby lidí tak, aby se Liberland stal pohodlným místem pro život.

Mimo to naši spolupracovníci po celém světě usilují o uznání Liberlandu, například navazováním diplomatických vztahů s jinými státy, například pokud jde o Argentinu, a dále s mezinárodně aktivními organizacemi, jako je US – GBA event v DC, Dominikanská republika…Důležitá je pro nás též lokální diplomacie, to znamená utužování lokálních vztahů, pořádání lokálních kulturních eventů či rozvíjení turismu v oblasti.

Na jaké bázi LIBERLAND jako stát nyní funguje? Jde o virtuální stát s vlastními občany, ale bez území, či PARASTÁT, jak je nadále označován chorvatskými úřady? Považuje se LIBERLAND za subjekt s částečně ovládnutým územím vlastního státu? 

Nejsme státem virtuálním, ale skutečným. Splňujeme všechny požadavky, abychom se státem mohli nazývat. Máme území (Gornja Siga), které prokazatelně nepatří žádnému jinému státu. Máme populaci, z níž část žije permanentně na území Liberlandu a v okolí. Máme kontrolu nad touto populací ve smyslu výkonu suverénní státní moci, pokud se tato nachází v Liberlandu, a zaštiťujeme ji v zahraničí, ačkoliv samozřejmě úroveň služeb zatím není rovná větším a starším státům. Ovšem tuto úroveň zvyšujeme každým měsícem, nejen každým rokem, a minulý měsíc například jsme v této oblasti zaznamenali sérii úspěchů.  Zároveň jsme moderní a rozvíjíme blockchain a metaverse perspektivy, které neřeší hranice. Sjednocujeme lidi po celém světě.

Dá se z pohledu LIBERLANDU hovořit o nějakém pokroku či úspěšném postupu k vytčenému cíli etablovat se na daném území jako samostatný politický subjekt vzhledem k tomu, že – jak také LIBERLAND uvádí na svém webu – chorvatské úřady poměrně nedávno uvedly, že LIBERLAND je „fiktivní projekt hrstky dobrodruhů…“ s tím, že „inkriminované území patří podle mezinárodního práva buď Chorvatsku, nebo Srbsku“….? 

((Doslovná citace chorvatských úřadů: „The so-called Liberland is not and cannot become a subject of international law. It is a fictitious project of a handful of adventurers who, knowingly violating the legislation of the Republic of Croatia and completely contrary to international law, have ever since 2015 been trying to falsely portray the area along the right bank of the Danube River as no man’s land (terra nullius), claiming that as such it can be subject to possession or occupation by the so-called Liberland.“ „Since the dissolution of the former SFRY, the land areas located on the left and right sides of the Danube River belong either to the Republic of Croatia or the Republic of Serbia, in accordance with international law…“))

Ani jeden z uvedených států si území nenárokuje a nemají na ně legálně nárok – a to sice proto, že se jej výslovně vzdaly a dále s oblastí nakládaly tak, že nemohou být považováni za vlastníky. Totéž platí i o jejich orgánech, které jsou v oblasti činné. Aktuálně se snažíme rozvíjet lokální infrastrukturu přímo na území. Zároveň sbíráme znalosti ohledně počasí, povodí atp. pro ještě efektivnější stavbu našeho prvního osídlení.


Území nárokované projektem Liberland.


Jaké jsou nejaktuálnější plány státu LIBERLAND? Podaří se podle vás nárokované, původně chorvatsko-srbské území definitivně právně ukotvit ve prospěch LIBERLANDU tak, aby si jej již nemohl nárokovat jiný stát?

Nejsme si vědomi toho, že by si nějaký jiny stát nárokoval toto území. Pokud by, hypoteticky, zítra došlo k vyrovnání mezi Srbskem a Chorvatskem, museli bychom toto respektovat se všemi následky. Ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by něco takového „hrozilo“ reálně v dané době, či spíše v daném desetiletí. A pokud by k tomuto došlo za dvacet let, a měli bychom v té době na území prosperující město, tyto následky budou jistě velmi odlišné, jak si dovedete představit.

Co přesně by – v případě plného úspěchu LIBERLANDU – mělo na inkriminovaném území vašeho „státu“ vzniknout? Vládní či prezidentské budovy? Kanceláře pro podnikatele? Rezidenční domy? Pro koho? Pro všech 720 tisíc občanů LIBERLANDU? 

Primárně by tam mělo vzniknout soukromé osídlení, tedy domy, podniky, služby provozované soukromými podnikateli, místa pro rekreaci, opět na soukromé bázi atd. Infrastruktura organizovaná a podporovaná státem bude minimální, protože Liberland představuje realizaci modelu minimálního státu. Občanů máme zatím 1000 a území je dost velké, aby se tam úplně ztratili. Vámi uváděné číslo 720 tisíc je počtem zájemců. Liberland je však státem vybíravým. Bereme pouze lidi bez kriminální, extrémistické minulosti. Lidi, kteří prokazatelně přispěli značným způsobem k rozvoji naší státnosti. Chceme založit zemi pro rodiny s dětmi – stát, jehož byste i vy chtěl být součástí. Naše komunita je po celém světě díky tomu, že ji spojují stejné hodnoty. Území je pro ty, kdo mají zájem na něm být. Mnozí do něj chtějí investovat i na dálku. Stručně řečeno, na území vzniknou takové instituce, které kapitalisticky přinášejí hodnotu místním. Které to jsou, to nemůžeme a nechceme předpokládat. Trh je těžko předvídatelný.

Kolik jiných států světa již uznalo stát LIBERLAND? 

Víme, že naši občané procestovali s liberlandským pasem více jak 30 států. Oficiálně máme uzavřená memoranda s několika státy, například s Haiti, a máme rozjednaná další. Uznal nás Somaliland, který nedávno uznala Etiopie.

V čem by byl z hlediska míry svobody – pokud by se LIBERLANDU podařilo definitivně získat a udržet nárokované území – LIBERLAND lepší, než třeba sousední stát Chorvatsko? 

Liberland je státem minimálním, Chorvatsko nikoliv. Chorvatsko je skvělým státem pro Chorvaty a další, kteří si přejí žít v modelu moderního právního státu s určitými specifiky Balkánu, například krásné přírody. Liberland je naproti tomu stát pro lidi, kteří si přejí žít v nejdynamičtější společnosti, umožňující člověku plně realizovat svůj ekonomický i osobní potenciál. Liberland proto navrhuje inovativní přístup k vládnutí – tedy dělat naprosté minimum, a tím minimálně zasahovat do života svých občanů. Minimum zákonů, nařízení, pravidel atd.

Minimum. To však, a to je velmi důležité, neznamená “pravidla žádná” nebo nějaký takový nesmysl. Jsme opakem “anarchie” či “anomie”. Jednak podporujeme utváření soukromých komunitních pravidel, často závaznější pro lidi než zákon, jak víme z vlastního života. Také, a to je důležité, jsme připraveni, mocni a ochotni regulovat s velkou vervou tehdy, pokud toto je potřebné pro zajištění elementárních hodnot spravedlnosti, lidských práv, lidské důstojnosti, jakož i závazných nebo obecně přijímaných norem a zásad mezinárodního práva. Pro to vše chceme být velmi regulérním, vítaným členem velké rodiny států. Stručně, hodnoty Liberlandu slouží k zajištění svobody, bezpečnosti a spravedlnosti pro občany; A minimální intervenci státu, na rozdíl od standardních praktik. Tyto hodnoty jsou zakořeněné v naší ústavě, která je veřejně dostupná a díky přímé demokracii o liberlandských zákonech mohou jeho občané v referendu rozhodovat o změnách.

Proč se LIBERLAND etabloval, respektive označuje jako „stát“? Nevadí vám, že stát je definován typicky jako mocenská organizace s teritoriálním monopolem na donucování a s „přirozeně“ nárokovaným právem na vyvlastňování, zdaňování apod.? Respektive, také třeba jako „nástroj k udržování nadvlády jedné třídy nad druhou“?

Nás zajímá termín „stát“ z hlediska legální terminologie. Bohužel, tato definice vyžaduje přítomnost vlády, tedy pro zajištění co nejsvobodnějšího prostředí praktikujeme minarchii (nejsme tedy anarchisté). Žijeme ve světě států, s čímž já se například osobně vůbec neztotožňuji, ale musíme to přijmout, je to realita. Podívejte se, jaká negativa vyvolává například slovo anarchie. A pokud si představíme některé projevy současných tzv. anarchistů, tedy levicové násilí, kdo by o ně stál? Nikdo není takovým “anarchistům” vzdálenější, než my a Liberland.

Když bychom byli čímkoliv jiným než státem, byli bychom ještě zvláštnější a neuchopitelnější, než již jsme a někdo by nás spojoval s pojmy jako bezvládí a bezpráví, přičemž my budujeme pravý opak. V praxi není dobré, pro úspěch, být úplně jiný a nepochopitelný pro mezinárodní partnery. “My jen chceme svobodně žít” zní velmi odlišně oproti cílům, které si kladou ostatní. To jsme poznali v praxi. Jsme tedy rádi za to, že jsme alespoň v některých oblastech rozpoznatelní, až bych řekl standardní. A být státem je jedna z těchto oblastí.

Do politiky ostatních států se neangažujeme, tedy se nás jejich praktiky příliš netýkají. Rádi se však staneme příkladem pro ostatní, a to tehdy, až ukážeme v praxi, co náš systém může lidem přinést.

Jaké je vlastně politické zřízení LIBERLANDU? Jde o klasickou demokracii s volenými orgány, které ostatně LIBERLAND prezentuje… v čele s prezidentem, viceprezidentem, vládními ministry a parlamentem/kongresem? V čem se v hlavních bodech liší demokratický systém LIBERLANDU od demokracií typu například České republiky?

Meritokratická republika. Jsme ústavní republika, to především, s velkým důrazem na lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost. Jsme pevnou součástí západní kultury, z ní vycházíme, jí se inspirujeme. Připravujeme ústavu, která pevně stanovuje tyto zásady, a mnohé další. Budeme mít silný soudní systém podobně, jako je tomu v angloamerickém světě, ale máme též kodifikované zákony tak, jak je tomu v Evropě. Pokud se týče voleb, ty jsou svobodné a účastní se jich občané. Proč jsem ale řekl meritokratická republika? Protože občan volí pomocí volebních lístků, které do Liberlandu investuje. Nejde tedy o kupování hlasů, ale o pravý opak – prokázání, že jsem ochoten svou budoucnost na dlouho spojit s Liberlandem. Tato meritokracie je pak přímá – lidé přímo schvalují veškeré zákony, a mohou je též rušit. Reprezentanti (Kongres) mají určitá práva, ale menší, než je tomu například u poslanců v České republice. Liberlanďané svoje právo přímo z ústavy na nikoho nepřevádějí: věříme si, že si skutečně dokážeme vládnout sami.

Proběhly už v LIBERLANDU nějaké volby? S jakým výsledkem? Na základě čeho se v nich rozhodovalo? Případně, kdy proběhnou? 

Volby připravujeme na konec letošního roku. Jde o to, že probíhají online, zabezpečeny technologií blockchain. Blokuje nás to, že naši občané zatím nejsou všichni přihlášení a osobně seznámení se systémem. Očekáváme, že toto bude vyřešeno právě koncem roku.

Neuvažoval či neuvažuje LIBERLAND – vzhledem k nekončícím územním sporům s Chorvatskem – o hledání jiného území, potažmo lokality pro svůj projekt?

Vzhledem k tomu, že si sousední státy území nenárokují, snažíme se o zlepšení našich diplomatických vztahů lokálně, a to jak přinášením turismu do oblasti či organizací kulturních událostí spolu s místními, nebo nově budováním místní svobodné školy v několika jazycích. Jsme rádi, že se nám daří rozšiřovat naše vztahy na lokální úrovni a neuvažujeme, ani jsme neuvažovali o hledání jiné lokality. Není to potřeba, máme Gornju Sigu a sousedy, kteří nás objektivně potřebují, a kterým můžeme pomoci rozvinout i jejich region, pokud jen přiložíme ruku k dílu. Nezamýšlíme je opustit. Liberlanďané jsou v základu velmi předvídatelní: pokud se do něčeho pustíme, také to dotáhneme do konce.


Read more about the topic of freedom and freedom projects here:

FREEDOM REPORTER MAGAZINE

NEW LIBERTY MONITOR

SVOBODNÝ REPORTÉR