Nezávislý vesmírný stát Asgardia (na fotografii "Hlava národa" Igor Ašurbejli) nepočítá se zdaňováním občanů. Ti by mimo jiné měli mít právo na self-governance, tedy úplnou občanskou politickou autonomii.

Nový nezávislý stát Asgardia, tentokrát rovnou ve vesmíru, připravuje ruský byznysmen a vědec Igor Ašurbejli. K dnešnímu dni má jeho „vesmírné království“ již 203 tisíc občanů a statisíce dalších žadatelů. Ašurbejli, kterému z Ústavy Asgardie plyne označení „Hlava národa“, v rozhovoru vysvětluje důvody vzniku a cíle nového státu, který se chce během 25 lety usídlit na Měsíci.


ROZHOVOR S IGOREM AŠURBEJLI, ZAKLADATELEM A HLAVOU VESMÍRNÉHO STÁTU ASGARDIA

Jaký byl skutečný a hlavní důvod pro vytvoření nového, nezávislého státu Asgardia? Konkurovat lepšími podmínkami pozemským státům? Začít osidlovat vesmír? Nebo jde jen o specifický způsob crowdfundingu?

Asgardia byly vytvořena s nadějí, že se stane začátkem mírového lidského osídlování vesmíru. Chceme tím pomoci lidstvo posunout k životu mimo Zemi. Inspirovaly mě k tomu mytologie z blízkého vesmíru, které popisovaly jiný svět mimo Zemi, jako tomu bylo u hinduistického konceptu Šambala či ruské legendy Kitěž (neviditelné město, zvané též Ruská Atlantida; pozn. redakce).

Samotný název Asgardia pochází z výrazu „Asgard“, což je nebeské město z norské mytologie. Mojí snahou je, aby Asgardia naplnila odvěký lidský sen o životě mimo nám známý svět.

K jakému účelu slouží váš satelit Asgardia-1, který byl údajně vypuštěn 12. listopadu 2017? Slouží pouze jako virtuální domovské „teritorium“ občanů Asgardie? Nebo i k dalším technickým či jiným účelům?

Hlavním účelem našeho prvního satelitu Asgardia-1 je vytvořit ve vesmíru suverénní teritorium pro Asgardii. Satelit také slouží jako způsob, jak naše občany vzít do vesmíru, i když zatím jen virtuálně. Satelit však také monitoruje dopady kosmického záření na své datové úložiště.

Považujete Asgardii za národ, tedy řekněme „vesmírný národ“, nebo za nezávislý stát?

V této fázi vývoje zatím Asgardii považujeme za národ, to znamená za skupinu lidí spojených silným pocitem jednoty a společného vědomí. S tím, jak se bude vyvíjet naše populace, naše vláda a naše suverénní území, budeme pokračovat v našem posunu směrem ke státu.

Je tento váš nezávislý národ/stát reálný nebo pouze virtuální?

Samozřejmě, že Asgardii považujeme ze reálný národ! Vždyť máme 203 562 lidí, kteří se již kvalifikovali pro získání plného občanství.

Jaký je vztah kosmického národa Asgardia k planetě Zemi? Uznáváte pozemské státy, pozemské orgány a úřady?

Asgardia se nyní nachází v procesu navazování diplomatických vztahů se státy na celém světě. Uznáváme zákony a mezinárodní smlouvy uzavřené pozemskými státy.

Budete usilovat o mezinárodní uznání státu/národa Asgardia? Nebo pro vesmírný stát není potřebné, aby byl uznáván těmi pozemskými?

Budeme usilovat o diplomatické uznání Asgardie ve snaze dosáhnout posléze i uznání v OSN. Nicméně, není povinné pro žádný národ – ať už jde o národ pozemský či vesmírný – aby byl mezinárodně uznáván. Není to přece tak, že by OSN uznala úplně všechny státy na světě.

Překvapilo vás, že se k občanství vašeho netradičního vesmírného státu přihlásilo tak velké množství obyvatel planety Země? Čím si tak velký zájem vysvětlujete? Jak velkou sehrála nespokojenost občanů s jejich původními, domovskými státy? Co podle vás bylo pro vaše občany hlavním lákadlem?

Byli jsme velmi překvapeni, že tak mnoho lidí požádalo tak rychle – vždyť více než 100 tisíc Asgarďanů dokončilo první kolo k certifikaci občanství během prvních 40 hodin. A více než 500 tisíc lidí se zaregistrovalo hned v první fázi během prvních 20 dní.

V současné době už více než 200 tisíc lidí z více než 200 států splnilo všechny požadavky pro získání plného občanství Asgardie. A od mé inaugurace do funkce jsme získali dalších více než 80 tisíc žádostí, které splňují požadavky obyvatele Asgardie. Tím se Asgardia počtem obyvatel stala 170-tým největším národem na světě.

Pokud jde o motivace lidí, nevíme jistě, proč se k nám lidé připojili. Doufáme ale, že sdílí naše společné hodnoty míru, přístupu a ochrany.

Pokud někdo získá občanství vesmírného státu Asgardia, ztrácí tím občanství své původní země? Je nějak vyřešeno dvojí občanství Asgardie a původního domovského státu vašich občanů?

Podle naší Ústavy je vesmírné občanství Asgardie speciální typ občanství a nevytváří tak duální nebo druhé občanství k původnímu občanství pozemského státu. Občanovi pozemského státu, který se stane vesmírným občanem, tím není přiznán status vícenásobného občanství, pokud tak není stanoveno mezinárodní smlouvou, jejíž signatářem je Asgardia.

Znamená vytvoření vesmírného státu Asgardia získání nezávislosti vašich občanů na jejich původních domovských státech?

Asgardia podle své Ústavy nezasahuje do záležitostí pozemských států. Připojení se k Asgardii tedy neznamená zrušení pozemského občanství. Občanství Asgardie není o rušení toho původního, ale je o tom, že nabízí lidem přístup k vesmíru a příležitost k tomu, aby jednoho dne osídlili vesmír.

Museli vaši občané za získání občanství Asgardie něco zaplatit?

Občané za získání občanství neplatili.

Plánujete vytvořit na oběžné dráze Země kosmickou stanici, na které by mohli být někteří občané Asgardie fyzicky přítomni? Kdy by mohla vzniknout?

Ano, plánujeme vytvoření, stavbu a vypuštění obyvatelné vesmírné platformy a posléze i usídlení na Měsíci během 25 let.

Jaký je vztah národa či státu Asgardia k lidské svobodě? Jsou, respektive budou občané Asgardie podstatně svobodnější, než ve svých původních zemích?

Asgarďané mají nárok na práva a svobody, které jsou zakotveny v Ústavě Asgardie. Klíčovými právy a svobodami jsou:
• individuální svoboda
• svoboda slova
• právo podílet se na národních záležitostech Asgardie a to jak přímo tak prostřednictvím zastupitelů
• právo volit a být zvolen/jmenován do asgarďanských vládních orgánů a účastnit se referend
• právo předkládat legislativní návrhy
• právo na přístup k informacím týkajícím se aktivit vládních firem a jejich kontrolu
• právo účastnit se vesmírného výzkumu a neomezený přístup k vědeckým informacím o vesmíru
• právo na osobní bezpečnost a bezpečnost domova na území Asgardie
• právo občanů na self-governance (individuální občanská politická autonomie, pozn. redakce)
• právo na vlastnictví a dědictví
• právo organizovat se v občanských skupinách na základě zákonů Asgardie.

Jak to je či bude s daněmi ve státu Asgardia? Vaše materiály v tomto působí rozporuplně. Hovoříte v nich o „dobrovolných daních“, ale současně uvádíte, že budou daně vybírány na základě zákona…

Podle naší ústavy mohou skutečně existovat dobrovolné individuální daně. Firmy registrované v Asgardii budou platit firemní daně, které by měly být extrémně nízké. Vedle toho zvažujeme zavedení ročního občanského poplatku ve výši 100 eur (zhruba 2600 Kč dle aktuálního kurzu, pozn. redakce) – jednalo by se o jakýsi servisní poplatek za vstup do Asgardie. Nešlo by tedy o daň.

Pokud budou v Asgardii daně placeny ze zákona, co se stane, když je někdo nezaplatí? Bude zbaven občanství?

Jak jsem již uvedl, občané Asgardie nebudou mít povinnost platit daně. Pokud někdo nezaplatí občanský poplatek, zmiňovaný v předchozí odpovědi, nebude si moci udržet status plného občanství Asgardie.

Jestliže ale budou v Asgardii daně dobrovolné, jakým způsobem budete zajišťovat příjmy pro vládu a pro naplňování jejích grandiózních plánů?

V současné době pracujeme na vytváření ekonomiky Asgardie. Součástí bude i zdanění asgardských firem.


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Virtuální vesmírné království Asgardia na oběžné dráze Země má už 200 tisíc občanů


INTERVIEW WITH IGOR ASURBEJLI, HEAD OF THE NATION OF ASGARDIA, July 2018

What is the purpose of your satellite, Asgardia-1, which was launched from the flight facility in Virginia on 12 November 2017? Is it just and only the virtual home territory of Asgardia citizens? Or is it used for other technical or other purposes?

The main purpose of our first satellite, Asgardia-1, is to establish a sovereign territory in space for Asgardia. It also serves as a way to take our citizens into space, if only virtually for now. The satellite also monitors the impact of space radiation from the environment on its data storage.

Do you consider Asgardia a nation (space nation) or as an independent state?

At this stage of Asgardia’s development, we still see Asgardia as a nation—that is, a group of people bound together by a strong sense of unity and common consciousness. As our population, our government, and our sovereign territory continue to develop, we will continue to move in the direction of a state.

Do you consider this independent nation/state to be real or just virtual?

Of course we view Asgardia as a real nation! We have 203,562 people who qualify for full citizenship already.

Will you seek international recognition of Asgardia state? Or it is not necessary for the space state Asgardia to by recognized by the earthly ones?

We will be seeking diplomatic recognition, with a view of eventually receiving recognition by the United Nations. However, it is not mandatory for a nation—either in space or on Earth – to be internationally recognized. Indeed, the UN doesn’t recognise every state on Earth.

What is the relationship of the space state / nation Asgardia to the planet Earth? Do you officially recognize earthly states and earthly bodies and authorities?

Asgardia is currently in the process of developing diplomatic relations with the countries of the world. Asgardia also respects the laws and international treaties concluded by the Earth’s states.

Have you been surprised that so many inhabitants of the planet Earth have claimed the citizenship of your non-traditional space state? What was the reasons of your citizens‘ dissatisfaction with their native, home states? What was/is the main attraction of Asgardia for your citizens?

We were initially very surprised that so many people signed up so quickly – over 100,000 Asgardians completed the first round of citizenship certification within the first 40 hours and over 500,000 were registered at the first stage in the first 20 days. Currently, over 200,000 people from over 200 countries have met all requirements to qualify for full Asgardian citizenship. Since the inauguration, we have gained an additional 80,000+ applicants who qualify for residency, making Asgardia the 170th largest nation in the world by population. While we can’t know for sure why people join, we hope that they share our common values of peace, access, and protection.

If someone gets the citizenship of the space nation of Asgardia, will she/he lose the citizenship of her/his original country? Is the dual citizenship of Asgardia and of the original home country of your citizens somehow solved?

According to its Constitution, the space citizenship of Asgardia is a special type of citizenship and does not constitute dual or second citizenship for the purposes of Earth state citizenship. A citizen of an Earth state becoming a space citizen does not confer multiple citizenship status, unless otherwise stipulated by an international treaty to which Asgardia is a party.

Did your citizens have to pay anything for citizenship of Asgardia?

Citizens have not paid to acquire citizenship.

What was the real and main reason for creating a new, independent Asgardian space state / nation? What is the main objective of the nation/state Asgardia? To compete with better conditions for earthly states? Begin to settle the universe? Or is it just a specific way of crowdfunding?

Asgardia was created with the hope of beginning to peacefully settle humankind in space. We want to help move humankind beyond just Earthly habitation. I’ve been inspired from the near universal human mythology of another world somewhere beyond Earth, as with the Hindu concept of Shambhala or the Russian legend of Kitezh. The name of Asgardia itself comes from ‘Asgard’, or the city in the sky from Norse mythology. I strive to see that Asgardia lives up to this embodiment of humankind’s age-old dream to live somewhere beyond the world as we know it.

Do you plan to create a space station in Earth’s orbit on which some Asgardian citizens could live? When would this station be launched and populated?

We’re planning on designing, building, and launching habitable space platforms, and ultimately settling on the Moon, within the next 25 years.

What is the relationship of the nation/state of Asgardia to human freedom? Will the Asgardia citizens be considerably freer than in their native countries?

Asgardians are entitled to the rights and freedoms outlined in the Constitution of Asgardia. The key rights and freedoms of all Asgardian citizens are:
• freedom of individual;
• freedom of speech;
• right to participate in the national affairs of Asgardia, both directly and via representatives;
• right to elect and be elected/appointed to Asgardia’s governmental bodies and, participate in referenda;
• right to introduce legislative proposals;
• right to access to information about the activities of governmental bodies and monitor them;
• right to participate in space exploration and universal access to scientific information about space;
• right to personal safety and the safety of home in Asgardia localities;
• right to citizens’ self-governance;
• right to ownership and inheritance;
• right to organise citizen groups on the basis of Asgardia’s laws.

Will the citizens of Asgardia gain independence from their original home states as well as higher level of human freedom?

According to its Constitution, Asgardia does not interfere into the affairs of states on Earth. Joining Asgardia isn’t about revoking Earthly citizenship—it’s about offering people access to space and the opportunity to one day physically inhabit space.

How is it or how will it be with taxes in Asgardia? Your materials are slightly contradictory in this. You are talking about „voluntary taxes,“ but at the same time you write that taxes will be levied on the basis of the law … How is it with Asgardia taxes? Will they be voluntary or will they go by law?

According to the Constitution, taxes for individuals, may indeed be voluntary. Businesses registered under the jurisdiction of Asgardia will pay business taxes, which are expected to be extremely low.

Further, we are also consulting about the implementation of a €100 annual fee—a service cost for having access to Asgardia. This would not be a tax.

If taxes are paid by law, what happens in Asgardia when someone does not pay them? Will such a person be deprived of citizenship of Asgardia?

While there is no tax on citizenship, if someone does not pay their citizenship fee, then they will not be able to hold full status as an Asgardian citizen.

If the taxes are voluntary, how will you secure the income for the government of Asgardia and for the fulfilling of its grandiose plans?

We are currently working on building Asgardia’s economy. As part of this, Asgardian businesses will be taxed.