Zastupitelská demokracie je popřením smyslu skutečné demokracie. Systém zastupitelské demokracie není ani zastupitelský, ani není skutečnou demokracií, protože nezajišťuje reálné zastupování občanů.

Systém zastupitelské demokracie není ani zastupitelský, ani není skutečnou demokracií, protože nezajišťuje reálné zastupování občanů. Parlamentní, tedy zastupitelská demokracie je popřením smyslu skutečné demokracie. Uvádí se to v nejnovější studii nazvané „ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JAKO NEPŘÍTEL SKUTEČNÉ DEMOKRACIE A REFERENDA“, kterou zveřejnila ORGANIZACE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI.

Podle autorů studie v zastupitelské demokracii nikdo nikoho reálně politicky nezastupuje ani není nikým skutečně politicky zastupován.

Dovozují, že zastupitelská demokracie je opakem opravdové demokracie, která je vládou lidu, tedy skutečnou vládou všech občanů, nikoliv vládou „zastupitelů“ (poslanců), kteří reálně nikoho nezastupují.

„Žádný politik nemůže prokázat, že by ho kterýkoliv občan-volič ve volbách pověřil zastupováním, ani že by mu kdokoliv konkrétní poskytl ve volbách či následně alespoň dodatečný souhlas se zastupováním v jakékoliv věci.“

„Žádný občan nemůže prokázat, že by v jakékoliv věci pověřil jakéhokoliv politika zastupováním svých zájmů, cílů či vykonávání jakékoliv politiky; nemůže prokázat, že by kterémukoliv politikovi či straně poskytl ve volbách či jinak pravomoc konat v zastoupení občana či skupiny občanů,“ uvedli autoři studie.

Prázdný pojem

V „zastupitelské demokracii“ tedy žádný občan žádnému politikovi nedal výslovný souhlas se svým zastupováním a žádný politik nikdy nepožádal jakéhokoliv občana o výslovný a doložitelný souhlas s jeho zastupováním: politici ani stát se nikdy nezeptali ani jednoho jediného občana na to, zda jej stát a politici mohou zastupovat…

Z uvedeného podle studie vyplývá, že ke skutečnému zastupování mezi politiky a občany nedochází.

„Zastupitelská demokracie je absolutně prázdný pojem bez reálného obsahu,“ píše se ve studii.

Tzv. „politický mandát“ od voličů, jimž se politici a strany zaštiťují, je podle autorů studie „očividná mystifikace“.

Z toho autoři studie dovozují, že „politici, strany, vlády a další ústavní a státní orgány konali a konají bez legitimního/platného ´mandátu´ od občanů-voličů“.

Zastupitelskou, tedy nepřímou, parlamentní demokracii ve studii označují za „mýtus hraničící s podvodem“ a to z toho důvodu, že „v zastupitelské demokracii nejsou naplněny ani formální ani praktické znaky toho, že by jakýkoliv politik reálně zastupoval kteréhokoliv občana-voliče, natož více občanů či dokonce všechny občany“.

Autoři poukazují na to, že z voleb pro nikoho neplynou sebemenší, natož legitimní závazky k zastupování nebo nároku na vymáhání jakýchkoliv programových bodů, priorit či témat.

„Už jen z tohoto důvodu je zastupitelská demokracie čirou mystifikací: je pouhou propagandou, milosrdnou lží, která zakrývá skutečnou podstatu zastupitelské, potažmo parlamentní ´demokracie´, v níž mohou poslanci a strany konat fakticky cokoliv a ve prospěch kohokoliv, aniž by byli komukoliv zavázáni, aniž by byli povinováni někoho reálně zastupovat,“ tvrdí studie.

Přístup k moci

Občané v zastupitelské demokracii nemají sebemenší přístup ke skutečné moci, tedy ke skutečnému rozhodování o věcech veřejných. Z tohoto důvodu prý ono „šidítko zastupitelské demokracie nelze ani náhodou považovat za skutečnou demokracii“.

„Pokud nejde o skutečnou demokracii, pak vůbec nejde o demokracii, ale jde jen o zneužívání výrazu ´demokracie´,“ dovodili autoři.

„Zastupitelská demokracie je jen podvodným zneužitím pojmu ´demokracie, jelikož se skutečnou demokracií´, tedy s demokracií, nemá fakticky nic společného,“ podotkli dále.

Skutečná demokracií je podle autorů studie takový systém, v němž se občané mohou reálně – to znamená přímo – podílet na správě věcí veřejných, tedy na skutečné vládě, respektive na vládnutí ve smyslu spolurozhodování o věcech veřejných.

„To lze ovšem zajistit jedině přímým hlasováním o té či oné politice, o sporném politickém tématu, problému, apod. Tedy pomocí referenda,“ konstatuje studie.

„Za skutečnou demokracii, blízkou svému definičnímu pojmu, lze považovat jen demokracii přímou, tedy systém využívající mimo jiné (typicky) referendum k rozhodování, respektive k zajišťování podílu / účasti občanů na vládě,“ tvrdí autoři studie o zastupitelské demokracii.

Demokracie bere

V další části dokazují, že zastupitelská (parlamentní) demokracie ve své nejryzejší podobě (tedy bez možnosti konání referenda o zásadních politických tématech) brání tomu, aby obyvatelé a nejširší veřejnost mohli rozhodovat sami o sobě, tedy o nejdůležitějších náležitostech a parametrech společnosti, tj. o regulacích lidského života, majetcích a svobodách.

„Zastupitelská demokracie, ve skutečnosti řízená státem zcela mimo vůli občanů, odnímá občanům rozhodovací pravomoc, tedy pravomoc reálně rozhodovat o nejdůležitějších konkrétních politických záležitostech, a přenáší ji na ´volené zastupitele´, kteří pak tuto nelegitimní moc využívají ve prospěch stranických či soukromých zájmů a potřeb,“ dovodili autoři studie.

Zastupitelská demokracie podle nich nepřináší lidem opravdovou demokracii (ve smyslu reálného spolurozhodování o věcech veřejných), ale naopak, bere občanům možnost rozhodovat, respektive spolurozhodovat o podstatných náležitostech života.

Řešení situace

Studie se dále zabývá dalšími aspekty zastupitelské demokracie, jako je její absolutistický charakter a majoritarismem, tedy redukováním zastupitelské demokracie na ryze aritmetický postup sloužící k výpočtu většiny potřebné k udržení a posilování moci státu.

Jako řešení situace navrhuje a zdůvodňuje zavedení referenda a jeho praktické použití.

Vedle toho také navrhuje jako ideální stav zavedení systému tzn. občanské vlády, ve kterém by o lidských životech nerozhodovali zastupitelé (poslanci, senátoři), ani státní úředníci, nýbrž jen lidé samotní, tedy každý člověk sám o sobě.

Tento stav označili autoři studie za „maximální demokracii“, tedy „nejoptimálnější formu skutečné demokracie“. (šbm)

CELÁ STUDIE JE KE STAŽENÍ ZDE:

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JE NEPŘÍTEL DEMOKRACIE A REFERENDA_studie_OSS_červen 2018